Młodzieżowe Rady

Młodzieżowe Sejmiki

Jeśli należysz do młodzieżowego sejmiku województwa albo młodzieżowej rady miasta, powiatu lub gminy i masz pomysł na inicjatywę, którą chciałbyś zrealizować, możesz ubiegać się nawet do 7 800 zł dofinansowania! Wyślij zgłoszenie już teraz!

Samorządy uczniowskie

Organizacje studenckie

Jeśli jesteś członkiem członkiem samorządu uczniowskiego w szkole ponadpodstawowej, samorządu studenckiego albo organizacji studenckiej lub doktoranckiej i masz pomysł na ciekawe działania, możesz ubiegać się nawet do 7 900 zł dofinansowania! Wyślij zgłoszenie już teraz!

Rządzimy się sami!

Małe Granty na Wielkie Sprawy

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Przewodniczącego rady NIW, Współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotra Mazurka.

Celem projektu jest wsparcie finansowe inicjatyw młodzieży z województwa dolnośląskiego oraz opolskiego.

Projekt skierowany do samorządów uczniowskich, studenckich, organizacji doktoranckich oraz młodzieżowych rad i sejmików. Rady i sejmiki młodzieżowe mają możliwość otrzymania do 7 800 zł, a pozostałe podmioty nawet do 7 900 zł na wybraną inicjatywę.

Grant można otrzymać na inicjatywy takie jak: szkolenia, e-learningi, warsztaty, akcje charytatywne, wydarzenia kulturalne, wolontariat, współpracę z organizacjami, flashmoby, konkursy, plebiscyty.

Jedynym warunkiem, by otrzymać dofinansowanie, jest działanie organizacji na terenie wyżej wymienionych województw, poprawne złożenie wniosku i pozytywne rozpatrzenie go przez komisję nadzorującą konkurs.

Formularz zgłoszeniowy

i dokumenty

Przed złożeniem wniosku o przyznanie grantu koniecznie zapoznaj się z regulaminem. W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do zadawania pytań Koordynatorom wskazanym w zakładce “Kontakt”.

Dwie kopie wypełnionego i podpisanego sprawozdzania należy przesłać pocztą na adres: ul. Piłsudskiego 40/1, 50-033 Wrocław

Dwie kopie wypełnionego i podpisanego wniosku należy przesłać pocztą na adres: ul. Piłsudskiego 40/1, 50-033 Wrocław

Logotypy należy dodać do każdych materiałów promocyjnych związanych z projektem

Dane wnioskodawcy

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
Checkboxes

FAQ

Frequently Asked Questions

W jakim wieku mogą być osoby składające projekt (osoby w grupie inicjatywnej)?

Osoby składające projekt muszą być w wieku 15-29 lat. Dla patrona nie ma ograniczeń wiekowych.

Czy organizacje młodzieżowe nie posiadające osobowości prawnej mogą zawierać umowy patronackie?

Tak, organizacje nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem patrona.

Czy patron może wspierać kilka organizacji?

Tak, Patron może złożyć wniosek w imieniu kilku grup młodzieżowych.

Czy wszystkie działania w projekcie muszą odbywać się na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego?

Nie, niektóre działania mogą wykraczać poza granice województwa, ale wszystkie muszą być skierowane do mieszkańców woj. dolnośląskiego i opolskiego

Czy paragon z NIP-em jest wydatkiem kwalifikowalnym?

Tak, paragon z NIP-em zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą, czyli zgodnie z regulaminem konkursu jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Czy do sprawozdania potrzebna jest dokumentacja zdjęciowa?

Tak, dokumentacja zdjęciowa powinna służyć potwierdzeniu zrealizowanych działań, osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, szczególnie gdy w ramach dotacji został zakupiony sprzęt.

Czy opłaty związane z założeniem i prowadzeniem rachunku bankowego można wpisać w budżet?

Tak, zgodnie z regulaminem konkursu koszty związane z prowadzeniem i otwarciem rachunku bankowego lub subkonta do obsługi dotacji są kosztami kwalifikowalnymi.

Czy koszty poniesione przed ogłoszeniem wyników konkursu można wliczyć do budżetu projektu?

Nie, do wydatków kwalifikowanych możemy zaliczyć koszty poniesione wyłącznie w okresie realizacji projektu.

Czy w koszty podróży można wliczyć podróż do innego województwa (np. w celu przeprowadzenia z kimś wywiadu na cele projektu)?

Tak, jeśli podróż do innego województwa jest niezbędna do realizacji projektu, jest wcześniej uwzględniona we wniosku oraz merytorycznie uzasadniona.

Czy jest wymagany wkład własny?

Nie, wkład własny nie jest wymagany, ale może zostać wniesiony w postaci osobowej (wolontariat) lub rzeczowej

Czy organizacja młodzieżowa musi gdzieś rejestrować/ zgłaszać swoją działalność?

Nie, organizacja młodzieżowa nie zawsze musi posiadać osobowość prawną, a zatem nie musi być nigdzie zarejestrowana.

Jaką kwotę można przeznaczyć na koszty związane z administracją projektu, tj. obsługę księgową, opłaty telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe, koordynację itp.?

Na tzw. koszty administracyjne można przeznaczyć maksymalnie 20% wnioskowanej dotacji.

Czy jako samorząd uczniowski lub studencki można stworzyć młodzieżową radę gminy/miasta?

Tak, młodzieżowe rady miast lub gmin powstają najczęściej z inicjatywy samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich.

Miej odwagę
być mądrym!

Podstawą działalności Fundacji jest chęć tworzenia przestrzeni dialogu dla środowisk różniących się światopoglądowo.

Na poziomie idei pragniemy inicjować debatę publiczną związaną z życiem politycznym, społecznym i kulturalnym. Uważamy, że integracja wielu środowisk, a w konsekwencji szukanie porozumienia i praca nad kompromisem są niezbędne dla społecznego rozwoju.

Ważnym elementem naszej działalności jest wola upowszechniania postaw republikańskich i krzewienia ducha patriotycznego. Zależy nam także na aktywizacji młodych ludzi poprzez edukację z zakresu wolnorynkowej przedsiębiorczości i problematyki gospodarczej kraju.